Er der jordforurening på din grund ? Er der f.eks. en olietank på ejendommen som din sælger ikke har oplyst om ? Eller har en olietank blot forurenet din grund ?
 
I så fald kan du få penge (erstatning eller forholdsmæssigt afslag) fra sælgeren som har et ansvar. Endvidere kan ejendomsmægleren og den boligadvokat, du brugte, tillige være ansvarlige. Du har således gode muligheder for at få økonomisk kompensation.
 
Er du som køber blevet opmærksomme på nogle forhold ved huset som ikke lever op til de forventninger, som du med rette har haft ?. Det kan f.eks. være forurening af din grund. Du skal være opmærksom på at der gælder sløjfningsterminer for olietanke.
 
Du kan på www.ois.dk se din BBR-meddelelse for din ejendom. Der er ofte fejl i BBR-oplysningerne, men sælger har pligt til at det er helt korrekt, hvad der står i BBR-meddelelsen, f.eks. om der er en nedgravet olietank.
 
Forholdsmæssig afslag i købesummen
 
I modsætning til erstatningen, så er der intet krav om et ansvarsgrundlag hos sælger for et krav om forholdsmæssig afslag, imidlertid skal manglen være betydelig.
 
En mangel er først betydelig, når den overstiger det, der betegnes som en bagatelgrænse. Det må bero på en kvalitativ henholdsvis kvantitativ vurdering, hvorvidt en mangel overskrider bagatelgrænsen. Denne grænse er ikke helt fastsat, men tager udgangspunkt særligt i, hvad køber ville have betalt, hvis denne havde kendskab til manglen, udbedringsudgifterne, en værdiforringelse ved senere salg og om det tidsmæssige aspekt i behovet for afhjælpning.
 
Højesteret har udtalt i U.2012.3483 H, at hvor der ikke foreligger nærmere oplysninger om forureningens betydning for handelsværdien, må det forholdsmæssige afslag fastsættes efter et friere skøn.
Ejendommens handelsværdi er i udgangspunktet forringet med et beløb, der svarer til afhjælpningsudgifterne.
 
Forurening er ikke omfattet af ansvarsfritagelsen for sælger i § 2, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom. 
 
§ 2, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom har følgende ordlyd, undertegnendes understregninger:
Har køberen fra sælgeren  modtaget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, jf. § 2 a, samt oplysning om ejerskifteforsikring, jf. § 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog stk. 2-7. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.
 
Få hjælp af en advokat med speciale i forurening af grunde.
Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk
 
Du kan også udfylde nedenstående formular. Jeg ser altid gerne gratis på en sag til start. Jeg fører sager i hele landet og alt kan foregå via mail.
Men hvad gør du hvis sælger ikke kan betale ?
 
Du står nu med en udgift til oprensning af grunden på måske kr. 300.000 til kr. 800.000, men sælger har kun solgt til dig med en lille fortjeneste og bor nu til leje et nyt sted, eller er meget gældsat i sit nye hus.
 
For måske har sælgeren ikke foretaget en korrekt afblænding af olietanken. Det kan også være at sløjfningen af olietanken har været udført forkert af en entreprenør.
 
Kan du være ligeglad med forureningen ?
 
Nej. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom, at undersøge og sikre, at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 a.
 
Hvis der er sket forurening af din grund så påhviler ansvaret for evt. oprensning dig som ejer, jf. jordforureningslovens § 48, - også selv om du er helt uden skyld i forureningen.
 
Desuden har du uomtvistelig lidt et tab ved at ejendommen er forurenet, da en forurening nedsætter en ejendoms handelsværdi betragteligt. 
 
Jamen er der så ikke en forsikring der gælder i sådanne en grotesk situation, hvor man helt uforvarende står med et kæmpe tab, uden at man vidste at der var en jordforurening ?
 
Forsikringsdækning ved jordforurening kan være en lang og bøvlet proces, som du bør antage en advokat til. Faktisk, og helt absurd, så vil du ofte opleve at du ikke kan få en forsikring til at betale for oprensningen af forureningen.
 
Her er nogle af grundene til at en forsikring ikke vil dække:
1. Husforsikring: Krav: ”hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld”. Men du kan ikke opnå dækning fordi:
  • ”Du mener, at der er tale om en pludselige skade, men desværre er din skade ikke omfattet af din forsikring under "Pludselig skade", jf. vilkår for husforsikring, da både skadens årsag og virkning skal være øjeblikkelig og uventet. Skadens årsag og virkning skal altså være sket samtidig og være uventet. Din skade er desværre ikke dækket af din husforsikring, da det ikke er uventet, at en nedgravet olietank udslipper olie og forurener grunden. Desuden er denne udsivning ikke sket øjeblikkeligt, men over tid.”
 
2. Ejerskiftforsikring: Krav: ”hvis myndighederne har givet dig påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger”. Men du kan ikke få et påbud af kommunen fordi:
  • ”Det ikke endeligt konkluderes, hvornår forureningen er opstået inden for den mulige tidsramme på mange år. (Der kan meddeles påbud om undersøgelse af en forurenings udbredelse og omfang, hvis forureningen er sket den. 1. januar 1992 eller senere. Dette fremgår af jordforureningslovens § 40).”
  • ”Påbud efter § 40 for forureninger der er sket før den 1. januar 2000, kan kun meddeles hvis forureneren har haft rådighed over ejendommen den 10. februar 1999 eller senere.”
 
3. Olieselskabernes olieforureningsforsikring (den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke): Men du kan ikke opnå dækning fordi: 
  • Brugen af tanken for længst er ophørt.
 
Jamen er der så ikke andre muligheder nu når sælger ikke kan betale og ingen forsikring som vil dække tabet ved jordforureningen ?
 
En yderligere mulighed er at prøve at få kommunen til at dække dit tab, da kommunen kan have handlet ansvarspådragende grundet mangelfulde oplysninger. Vi har haft succes med at føre sådanne sager for flere af vores klienter. Til at gribe en sådanne sag an kræver det en advokat med specialistviden om jordforurening.
 
Få hjælp af en advokat med speciale i forurening af grunde.
Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk
 
Du kan også udfylde nedenstående formular. Jeg ser altid gerne gratis på en sag til start. Jeg fører sager i hele landet og alt kan foregå via mail.

Forurening - Kontaktformular

Sælger
Køber
Andet
Ja
Nej
Anden type af forurening
Ja
Nej
Ja jeg samtykker udtrykkeligt
Jeg accepterer betingelserne