Problemer med din ejerforening ?
 
Føler du at din ejerforening er urimelig overfor dig og f.eks. pålægger dig økonomiske byrder eller begrænser din livsførelse ?
 
Reglerne vedr. en ejerforening kan være kompliceret.
 
Der kan være mange spørgsmål.
 
Hvilke vedtæger gælder for ejerforeningen ? Og er der overhovedet stiftet en ejerforening ? Gælder normalvedtægten for ejerforeninger i din sag ?
 
Kan alle ændringer til vedtægten behandles og godkendes af generalforsamlingen med kvalificeret 2/3 flertal, jf. normalvedtægtens § 2, stk. 4 ?
 
Fællesarealerne er det centrale i sager med ejerforening, men hvornår er der tale om fællesarealer ?
 
Er fællesudgifterne aconto betaling af budgetterede fælles driftsudgifter for indeværende år som skal være godkendt af generalforsamlingen ?
 
Der er beslutninger som ikke kan træffes af generalforsamlingen uden de enkelte medlemmers samtykke. Det er beslutninger som
1. bryder med enkeltes velerhvervede rettigheder,
2. forøger ejernes forpligtelser i væsentligt omfang, eller
3. på anden vis er stridende med foreningsretlige hensyn.
 
Men hvor går grænsen ?
 
Hvad gælder der f.eks. mht. udlejning af din bolig ?
 
Kan vedtægter ændres i strid med ejerens berettigede forventninger og oprindelige råderet ?
 
Kan der vedtages en forøget vedligeholdelsespligt for dig ?
 
Hvad gælder der f.eks. mht. altaner ?
 
Hvor går grænsen mellem alm. vedligeholdelse og forbedringsarbejder ?
 
Skal du betale for brugsværdiforøgende arbejder som du ikke selv får nytte af ?
 
Hvad kan der besluttes på en generalforsamling i en ejerforening ?
 
Hvad er bestyrelsens opgaver ?
 
Har bestyrelsen et ansvar ?
Det fremgår af normalvedtægtens § 9, stk. 2, at bestyrelsen skal sørge for: ”God og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender”.
 
Hvis god og forsvarlig varetagelse ikke efterleves, så kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer ifalde et personligt erstatningsansvar. Det følger af en Højesteretsdom.
 
Kontakt allerede i dag advokat Peter Berling Dincher i Århus for at han kan varetage din sag. Det er gratis med det første møde. Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk